Nghị định mới quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường

Nghị định mới quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường

Ngày 27 tháng 5 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 33/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường thay thế Nghị định Nghị định số 148/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2016 (được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 78/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2019) quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường.

Nghị định 33/2022/NĐ-CP gồm 4 chương, 16 Điều; ngoài các điều quy định chung, Nghị định tập trung quy định về ngạch công chức Quản lý thị trường; thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra; phương tiện làm việc của lực lượng Quản lý thị trường; quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ của lực lượng Quản lý thị trường; phù hiệu Quản lý thị trường, biểu tượng (lô-gô) của lực lượng Quản lý thị trường; cờ hiệu Quản lý thị trường; cấp hiệu Quản lý thị trường; biển hiệu Quản lý thị trường; trang phục Quản lý thị trường; mẫu, quy cách trang phục Quản lý thị trường; tiêu chuẩn, niên hạn cấp phát trang phục, biển hiệu, cấp hiệu đối với công chức làm việc tại cơ quan Quản lý thị trường các cấp; kinh phí mua sắm, sửa chữa phương tiện làm việc, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, trang phục của lực lượng Quản lý thị trường. Nghị định 33/2022/NĐ-CP có một số điểm mới như:

Thứ nhất, không quy định cụ thể các ngạch công chức Quản lý thị trường, giao Bộ Công Thương quy định sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ.

Thứ hai, thay thế hoàn toàn toàn quy định về cấp hiệu Quản lý thị trường, thiết kế mẫu mới để đảm bảo thể hiện rõ, đơn giản và dễ nhận biết vị trí, chức vụ trong cơ quan Quản lý thị trường các cấp.

Thứ ba, kế thừa, chuyển nhiều nội dung về số hiệu, biển hiệu, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, trang phục của lực lượng Quản lý thị trường quy định tại 32/2018/TT-BC ngày 08 tháng 10 năm 2018 (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 56/2020/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2020).

Xem tại Đây