Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp
PSSLAWYERS cung cấp các dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, cụ thể như sau:
1. Tư vấn Luật doanh nghiệp và các quy định chung về doanh nghiệp
2. Tư vấn cơ cấu tổ chức và xây dựng hồ sơ nội bộ doanh nghiệp
– Tư vấn quản trị nội bộ doanh nghiệp (quy định về sổ đăng ký cổ đông, sổ thành viên, vốn góp, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng cổ phần, điều lệ, hợp đồng lao động, tiền lương);
– Tư vấn và hướng dẫn tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị, đại hội đồng cổ đông hội đồng cổ đông, hội đồng thành viên;
– Tư vấn xây dựng quy chế, nội quy doanh nghiệp, nội quy lao động.

3. Tư vấn quy định pháp luật và các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính doanh nghiệp
– Tư vấn quy định và thủ tục thành lập doanh nghiệp(thủ tục thành lập công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh);
– Tư vấn quy định và thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh các loại hình doanh nghiệp (đăng ký thay đổi tên công ty, thay đổi vốn điều lệ, vốn đầu tư, thay đổi thành viên/cổ đông công ty, thay đổi trụ sở công ty;
– Tư vấn quy định pháp luật và thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chia tách, sáp nhập doanh nghiệp;
– Tư vấn quy định và thủ tục thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;
– Tư vấn tạm ngừng hoạt động kinh doanh, giải thể doanh nghiệp (điều kiện giải thể, thủ tục thanh lý tài sản, quyết toán thuế khi giải thể doanh nghiệp) bao gồm các loại hình doanh nghiệp theo quy định như Công ty cổ phần, Công ty TNHH(1 thành viên và 2 thành viên trở lên), Công ty Hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân, Hợp tác xã;
– Tư vấn pháp luật thường xuyên và cung cấp văn bản pháp luật liên quan đến doanh nghiệp.